SÁRSZENTÁGOTAI ÁLTALÁNOS ISKOLA


Közzétételi lista

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A fenntartó által engedélyezett osztályok a

2019/2020. tanévben

 

A napközis csoport és tanulószobás csoport az alábbi csoportosításban és létszámmal kerülnek megszervezésre.

Osztály

Létszám

Tényleges Számított

SNI- s

/fő/

Nevtanos

/fő/

1.

11

11

0

1

2.

17

17

0

2

3.

11

11

0

2

4.

21

21

0

2

Alsó össz.:

60

60

0

7

5.

20

21

1

1

6.

17

19

2

2

7.

15

15

0

0

8.

12

12

0

0

Felső össz.:

64

67

3

3

Iskola össz.:

124

127

3

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napközi

Osztály

1.

4

2.

6

3.

3

4.

4

Tanulószoba

Osztály

5.

8

6.

4

7.

4

8.

1

 

           A tanév szervezeti felépítése

                        Vezetőség

Gerse Ferenc                          igazgató

Csépné Póray Kinga Anna     igazgató- helyettes

Borsos Mihályné                     felsős munkaközösség vezető

Sándorné Pál Klára Brigitta    alsós munkaközösság vezető

Molnár Veronika                     diákönkormányzat vezető

 

Alsó tagozat:

Osztály

Osztályfőnök

1.

Csépné Póray Kinga Anna

2.

Csiszár Ildikó

3.

Sándorné Pál Klára Brigitta

4.

Németh Viktória

Felső tagozat:

Osztály

Osztályfőnök

5.

Molnár Veronika

6.

Borsos Mihályné

7.

Nyuli Tibor Lajosné

8.

Márkus Ágnes Rózsa

 

Pedagógusok: Tanítók, Szaktanárok, Óraadók,

Balázs Lilla Enikő (CSED)

ének- zene, népzenetanár

Barczáné Krán Edina

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, német nyelvtanár

Borsos Mihályné

általános iskolai matematika és fizikatanár

Csépné Póray Kinga Anna

tanító természetismeret műveltségi területen

Csiszár Ildikó

tanító természetismeret műveltségi területen

Gerse Ferenc

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel 

Kurjáné Tóbel Mária

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel,            biológia és földrajztanár, könyvtárpedagógia-tanár

Márkus Ágnes Rózsa

német nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, német nyelvtanár

Molnár Veronika

technika és számítástechnika szakos tanár 

Németh Viktória

tanító testnevelés és sport műveltségi területen

Némethné Borbély Ágnes

tanító vizuális nevelés műveltségi területen

Nyuli Tibor Lajosné

általános iskolai magyartanár

Sándorné Pál Klára Brigitta

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

Szabó Vata György

középiskolai történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,                  történelem szakos bölcsész

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolai könyvtáros

Kurjáné Tóbel Mária

Iskolatitkár

Tömör Szilvia

Technikai dolgozók

Baranyai László

Kulifayné Raubach Hajnalka

Az intézmény nyitvatarásának rendje

 • Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben. Egyéb foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák megtartása mellett és után szervezhetők.
 • A tanítási órák időtartama: 45 perc. Az első tanítási óra reggel 800 órakor kezdődik. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el.
 • A tanítási órák (foglalkozások) látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben az igazgató adhat engedélyt a látogatásra.
 • A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, kivételt - indokolt esetben - az igazgató tehet.
 • A kötelező orvosi vizsgálatok az igazgató által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást ne zavarják. (A 26./1997. (IX. 3. ) NM rendelet alapján.)
 • Az óraközi szünetek időtartama 10 perc.
 • Az óraközi szünet rendjét a beosztott pedagógusok felügyelik. Az óraközi szünet ideje nem rövidíthető.
 • A bemutató órák és foglalkozások, nyílt napok tartásának rendjét és idejét a munkaközösség- vezetők javaslata alapján a munkaterv rögzíti, kivéve az igazgató által elrendelt eseteket.
 • Az iskolában reggel 7 órától a tanítás kezdetéig és az óraközi szünetekben tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni.

 

A tanuló felvétele

                A Közoktatási törvény 50. §-nak megfelelően történik.

                A tanulói felvételről a tankötelezettség szabályozása szerint kell eljárni.

                Az első osztályos tanulók felvétele óvodai szakvélemény alapján történik.

           Beiratkozáskor be kell mutatni:

A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.

 • egyéb szakvélemény /ha van/
 • TAJ kártya
 • diákigazolványhoz az okmányirodában kapott nyomtatvány
 • nyilatkozat az Etika/Hit- és erkölcstan tantárgyról
 • nyilatkozat az egésznapos ellátás igényéről
 • nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről
 • nyilatkozat szülői felügyelet gyakorlásáról

 

A 2.-tól 8. osztályokba történő felvételnél be kell mutatni:

 • a tanuló anyakönyvi kivonatát,
 • a szülő személyi igazolványát,
 • az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt,
 • a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt („lakcímkártya”)
 • nevelési tanácsadó vizsgálatát, szakvéleményét (ha releváns)
 • szakértői bizottság szakvéleményét (ha releváns)
 • gyermek társadalombiztosítási igazolványát („TAJ kártya”)

 

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről:

 • az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója, vagy tagintézmény- vezetője dönt.
 • a körzeten kívüli tanulók bejárásának költségei a szülőt terhelik

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

A kötelező szóbeli és Írásbeli házi feladat mennyisége nem haladhatja meg az alsó tagozaton a 60 percet,felső tagozaton a 120 percet. 
Hétvégén sem adható több házi feladat, min a hét többi napján. 
Csak olyan házi feladat adható,amelynek előkészítése a tanórán már megtörtént. 
Hosszabb iskolai szünetekre kötelező házi feladat nem adható. 
A tanulókat motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Javítóvizsgák ideje minden év augusztus utolsó hete. 
Helye: az, az iskola, amelyben a tanulót javítóvizsgára utalták. Ha időközben a tanuló más helységbe költözik, az új iskolában is tehet javítóvizsgát. 
Javítóvizsga időpontját az igazgató határozza meg. 
A javítóvizsgát az iskola pedagógusaiból álló bizottság előtt kell letenni. Az osztályzatot a bizottság állapítja meg. A bizottság elnöke az igazgató vagy megbízottja. A javítóvizsga nem ismételhető meg. 
A javítóvizsga a tantárgy jellegétől függően írásbeli, szóbeli ill. gyakorlati részből áll. 

A javítóvizsgán biztosítani kell elegendő felkészülési időt a tanuló részére. A feleletek maximális időtartama 10 perc. Az a tanuló, aki feladatát nem tudja megoldani, még egy feladatot kaphat, újabb felkészülési idővel. 
A javítóvizsgánál jegyzőkönyvet kell felvenni. A javítóvizsga eredményét az osztályfőnök írja alá és jegyzi be a bizonyítványba illetve az anyakönyvbe. 

Tanórán kívüli foglalkozások

 

Időpont: tanítási órák után

Tehetséggondozás                                 Felzárkóztatás                      Egyéb foglalkozások

Matematika (felvételi előkészítő 8.o.)  Matematika alsó tagozat        Énekkar          

Magyar (felvételi előkészítő 8.o.)         Magyar alsó tagozat              Tömegsport (alsó tagozat)

Német nyelv                                                                                        Sportkör (felső tagozat)

Természetismeret                                                                                 Technika szakkör        

Történelem és fegyvertörténet

 

          

Esemény naptár 2019/20

Szeptember                        

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Tanévnyitó 8 óra 1,4,8. osztály Első tanítási nap

 2. Szülői értekezlet 1. osztály

 16-20. Szülői értekezletek

 16.Tanmenetek leadása, munkatervek

 24.Tűzriadó próba 9óra

 26-27. Hasznos anyaggyűjtés 

 

 

 

Október                           

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Aradi vértanuk megemlékezés 10 óra 5. osztály

 8. Pákozdi kirándulás 2-4.osztály

 9. Pákozdi kirándulás 5-8.osztály

 11.  1. oszt diagnosztikai létszám jelentés Csépné P Kinga

 22. 56-os forradalom megemlékezése 10. 6. osztály

 23. Tanítási szünet

25. Pályaorientációs na, Értekezlet 1. tanítás nélküli munkanap

 28-tól – nov. 1-ig Őszi szünet /25. szünet előtti utolsó tanítási nap/

 

November                        

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Szünet utáni első tanítási nap

 23. Műsoros délután 5-8.osztály

    Nyílt nap 1. osztály

    Nyílt nap 2. osztály

29. 1.oszt. diagnosztikai felmérés elvégzése Csépné P. Kinga

    

 

 

 

December                          

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 7. Munkanap /24-e ledolgozása/ értekezlet 2. tanítás nélküli munkanap

 14. Munkanap /27-e ledolgozása/ karácsonyi kézműves foglalkozás    3. tanítás nélküli munkanap

 20. Karácsonyi ünnepély 10 óra 2-3.osztály, énekkar            Karácsonyi kavalkád

 23-tól jan. 3-ig Téli szünet / 20. szünet előtti utolsó tanítási nap

 

 

 

Január                                  

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Szünet utáni első tanítási nap

 8-ápril.24.  NETFIT felmérése elvégzése

 11. Magyar kultúra napja szavalóverseny 7-8.o. meghívásos, rajzverseny helyi

 24. Első félév vége

  27. Félévi értekezlet

  31. Tájékoztatok kiosztása

 

 

 

Február                               

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

 

 

 

1

2

 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-7. Szülői értekezetek

 22. Farsang 1-8.osztály

 25. Kommunista és egyéb diktatúra áldozatainak emléknapja  osztályfőnöki órák 5-8.oszt.

 26. Egészség- környezetvédelmi délután

 

 

 

 

 

Március                               

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

    TE SZEDD! és értekezlet 4. tanitás nélküli munkanap

 13. 1848/19-es forr. és szabadságharc megemlék. 10 óra 7-8.o.

  25. Alsós szavalóverseny 3-4.o. meghívásos

 

 

 

 

 

 

Április                                   

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16. Uniós vetélkedő meghívásos 5-8.oszt

 22. Holocaust áldozatainak emléknapja osztálykeretben 5-8.o.

 26-30. Szülői értekezetek

  8. Húsvéti kézműves foglalkozás 9.óra 5. tanítás nélküli munkanap

 9. től – 14-ig Tavaszi szünet / 8. szünet előtti utolsó tanítási nap/

 15. Szünet utáni első tanítási nap

 

 

 

Május                                  

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tanítási szünet

    Anyák napja 1-4.osztály

 21-22. Hasznos anyaggyűjtés 

 20. Kompetencia mérés- idegen nyelv 6,8. o.

 27. Kompetencia – matematika, magyar nyelv és irodalom 6.8. o.

 

 

 

 

Június                                 

H

K

Sze

Cs

P

Szo

V

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tanítási szünet /ünnepnap/

 4. Nemzeti összetartozás napja osztálykeretben 5.8.o

 8.-12. Tanulmányi kirándulások

 15. Diákönkormányzati nap /utolsó tanítási nap/

 16.Osztályozó értekezlet,

 17-18. adminisztráció, Ballagási és tanévzáró próba (1,7-8.o.)

  20. Ballagás, tanévzáró

 

 

 

Témahetek

„Pénz7” Pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2. és 2020. március 6. között,

Digitális témahét 2020. március 23.. és 2020. március 27.. között,

Fenntarthatósági témahét 2020. április 20. és 2020. április 24. között.

 

Tanítás nélküli munkanapok:

Pályaorientációs nap

Diákönkormányzati nap

Osztályozó értekezlet, adminisztráció

 

Munkaszüneti nap

Áthelyezett pihenőnap

Áthelyezett munkanap

 

2020. január 15.


© Minden jog fenntartva.